موسسه فرهنگی،هنری وآموزشی خورشید اندیشه،آموزش زبان انگلیسی

دکتر اسماعیل بنی اردلان

رئیس دانشکده علوم نظری هنر

رئیس دانشکده سینما

معاون پژوهشی دانشگاه هنر

استاد دانشگاه هنر

استاد مدعو دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد

استاد مدعو دانشگاه آزاد شاهرود

تالیفات:

کتاب سر فرسنگ های تحول در مسیر نگارگری

کتاب معرفت شناسی آثار صناعی

کتاب مجال آه

ده ها مقاله در حوزه حکمت، حکمت هنر اسلامی و فلسفه هنر

 

IMG_20160418_095521

دکتراسماعیل بنی اردلان استاد

موسسه آموزشی خورشید اندیشه